Oznaka "Srpski kvalitet" je nacionalna oznaka višeg kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kojom se označavaju proizvodi sa posebnim svojstvima radi unapređenja kvaliteta ponude na tržistu, promovisanja višeg kvaliteta proizvoda i značaja domaćeg porekla sirovina, kao i radi edukacije potrošaca o karakteristikama koji čine proizvod visoko kvalitetnim.

Nacionalni standard "Srpski kvalitet" garantuje kvalitet proizvoda specifičnih karakteristika, pre svega proizvedenih od sirovina isključivo sa teritorije Republike Srbije, i dokazano višeg kvaliteta u odnosu na proizvode iste kategorije na tržistu.

Oznaka "Srpski kvalitet" na mesu i proizvodima od mesa garantuje potrošacima da se ti proizvodi po svom sastavu, fizičkim, mikrobiološkim i organoleptičkim svojstvima, načinu proizvodnje, korišćenim sirovinama i/ili sastojcima ili po nekom drugom posebnom svojstvu jasno razlikuju od drugih proizvoda iz iste kategorije na našem tržištu.

Ministarstvo poljoprivrede sprovodi postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakom "Srpski kvalitet". Zahtev za sertifikaciju i primenu oznake "Srpski kvalitet" na mesu i proizvodima od mesa, u ime svog člana podnosi Asocijacija za razvoj kvaliteta mesa i proizvoda od mesa, posebna svojstva proizvoda ocenjuje i potvrđuje akreditovano telo, a odluku o označavanju konkretnog proizvoda oznakom višeg kvaliteta donosi posebna komisija pri Ministarstvu poljoprivrede Republike Srbije.

Asocijacija će u narednom periodu posvećeno raditi *na sertificiranju proizvoda koji zaslužuju oznaku višeg kvaliteta, *na realizaciji interaktivnih panela i događaja koji će animirati stručnu i širu javnost oko ideje promovisanja višeg kvaliteta, *na realizaciji kreativnih sadržaja i publikacija u cilju edukacije šire javnosti o suštini i značaju višeg kvaliteta proizvoda i oznake višeg kvaliteta, kao i *na realizaciji različitih drugih oblika prezentovanja i promovisanja oznake i proizvoda sa posebnim svojstima na svim komunikacionih kanalima.